[:pl]Obowiązek Informacyjny Zielona Wieża Sp. z o.o.[:]

[:pl]

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych dla podopiecznych oraz
rodziców/opiekunów prawnych podopiecznych przedszkola i żłobka Zielona Wieża

Szanowni Państwo, w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”),
przekazujemy informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych oraz
przysługujących z tego tytułu uprawnień.
 1.  Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO administratorem danych osobowych osób występujących w
  roli:
  a) podopiecznych przedszkola i żłobka Zielona Wieża,
  b) rodziców i opiekunów prawnych podopiecznych przedszkola i żłobka Zielona Wieża
  jest Zielona Wieża Sp. z .o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wergiliusza 5, 01-915
  Warszawa (dalej jako: „Spółka”). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych
  oraz realizacją praw z tym związanych, należy kontaktować się ze Spółką drogą
  elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 2. poniżej lub pisemnie na adres siedziby
  wskazany w zdaniu poprzedzającym.
 2.  W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym
  związanych można kontaktować się drogą elektroniczną na adres
  [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Spółki wskazany w pkt 1.
  powyżej.
 3. Dane osobowe osób wskazanych w pkt 1. powyżej, w zależności od roli przez nie
  pełnionej, mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych
  podstawach prawnych:
  a) przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego do przedszkola i żłobka Zielona Wieża
  co stanowi realizację obowiązku prawnego ciążącego na Spółce oraz realizację prawnie
  uzasadnionego interesu Spółki (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) i f)
  RODO),
  b) zawarcia i realizacji przedmiotu porozumienia o świadczenie usług edukacyjnych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  c) w celu utworzenia i prowadzenia indywidualnego profilu dziecka w systemie informatycznym prowadzonym przez Spółkę (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  d) w celu realizacji obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz innymi przepisami prawa, którym podlega Spółka, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  e) w celu prowadzenia przez Spółkę działań określonych w treści udzielonej zgody na rozpowszechnianie wizerunku (w tym również w zestawieniu z innymi danymi osobowymi np. w postaci głosu, imienia lub nazwiska – zgodnie z zakresem wynikającym z udzielonej zgody) w szczególności w postaci informowania, upowszechniania lub promowania wiedzy o działalności Spółki (w zależności od treści zgody) tj. na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ),
  f) w celu prowadzenia korespondencji, w tym bieżącej komunikacji związanej z pytaniami kierowanymi do Spółki, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Spółki (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  g) w celu prowadzenia działań marketingowych, zwłaszcza analiz statystycznych i wewnętrznych statystyk w celu polepszania i planowania prowadzonej przez siebie działalności (np. zasięgu terytorialnego działalności), co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Spółki (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  h) w celu prowadzenia działań w postaci marketingu bezpośredniego polegającego na komunikacji z wykorzystywaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) i automatycznych systemów wywołujących, jeśli wyraziła/wyraził Pani/Pan odrębną zgodę na otrzymywanie tego typu informacji na wskazany przez siebie numer telefonu (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  i) w celu udostępniania przez Spółkę danych osobowych Pani/Pana lub wskazanej przez Panią/Pana osoby innym osobom/podmiotom w przypadku udzielenia przez

[:]