REGULAMIN UCZESTNICTWA
W KONFERENCJI PRZYWÓDZTWO W RODZINIE

 1. Podstawowe informacje
  1. Niniejszy regulamin reguluje zasady uczestnictwa w konferencji Przywództwo w Rodzinie.
  2. Organizatorem Konferencji jest spółka Zielonej Wieży Sp. z o.o. ul. Wergiliusza 5, 01-915 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494554, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, NIP 5252580672, REGON 147052336m adres email: [email protected]
 2. Rejestracja
  1. Zapisy na Konferencję są dostępne na stronie internetowej – www.zielonawieza.pl
  2. Wymagania techniczne dotyczące zapisu na Konferencję oraz udziału w video – streamingu są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Uczestnika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet przez Zieloną Wieżę. Zaleca się Uczestnikowi korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera i Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej.
  3. Za pomocą systemu Zielonej Wieży możliwa jest rejestracja uczestnictwa w Konferencji, nabycie biletów oraz nabycie dostępu do video – streamingu Konferencji w trybie live. Ceny obu form uczestnictwa są podane na stronie www.zielona.wieza.pl
  4. Zawarcie umowy pomiędzy Uczestnikiem, a Zieloną Wieża następuje w chwili wybrania przycisku „Kupuję i płacę” i pomyślnego zakończenia procesu płatności.
  5. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
  6. Uczestnicy mogą zarezerwować również miejsce w „Strefie dziecka”, w której Zielona Wieża zapewnia podczas trwania Konferencji opiekę nad dziećmi zgłoszonymi przez Uczestnika. Liczba miejsc w Strefie dziecka ograniczona. O możliwości korzystania ze „Strefy dziecka” decyduje kolejność zgłoszeń uczestników, którzy wnieśli opłaty za udział w Konferencji.
  7. Zapisy na Konferencję są prowadzone za pomocą strony zielonawieza.pl i trwają do momentu wyczerpania limitu miejsc. Chęć uczestnictwa w Konferencji zgłasza się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Za termin zgłoszenia uznaje się termin przesłania formularza rejestracji wraz z uiszczeniem opłaty.
 3. Organizacja Konferencji
  1. Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie rejestracji na Konferencję.
  2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz szanowania praw osób trzecich podczas rejestracji oraz w trakcie Konferencji. W szczególności, użytkownik nie może (i) używać obraźliwych lub wprowadzających w błąd treści, niezależnie od tego do kogo są one kierowane (ii) umieszczać jakichkolwiek materiałów pornograficznych lub treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa w systemie Zielonej Wieży.
  3. Uczestnik nie jest uprawniony do wykorzystywania mechanizmów, oprogramowania ani skryptów, w celach innych niż prawidłowe korzystanie z Systemu Zielonej Wieży.
  4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji, opłata za Konferencja nie zostanie zwrócona.
  5. Zielona Wieża dopuszcza możliwość zamiany takiego uczestnika Konferencji na inną wskazaną przez niego osobę. Zmiany uczestnika można dokonać najpóźniej do 7 dni przed datą Konferencji na adres [email protected]. Zmiana Uczestnika następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Zielona Wieża.
  6. Zielona Wieża zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji jeśli zgłosi się niewystarczająca liczba uczestników. W takiej sytuacji Zielona Wieża zwraca całość opłaty zapisanym uczestnikom.
  7. Zielona Wieża zastrzega sobie prawo do odwołania lub wprowadzenia zmian w programie lub w organizacji Konferencji (w tym terminu, miejsca przeprowadzenia, występujących prelegentów). Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania uczestników o odwołaniu lub zmianach pocztą elektroniczną.
  8. Zmiany w programie konferencji, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Zielonej Wieży.
  9. Na terenie Konferencji uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP oraz PPOŻ.
  10. Podczas Konferencji Zielona Wieża oferuje przerwy kawowe. Wszelkie pozostałe koszty związane z uczestnictwem w Konferencji (w szczególności: koszty przejazdu, zakwaterowania) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
  11. Zielona Wieża przewiduje sposób płatności on-line obsługiwaną przez Tpay.com.
 4. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe przetwarzane są przez Zielona Wieża. Dane podawane przez uczestnika w związku z Konferencją to: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, numer NIP, adres działalności gospodarczej (jeśli ma być wystawiona faktura vat), imię i nazwisko dziecka, wiek płeć dziecka.
  2. Zielona Wieża przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie:
   1. zawarcia i wykonywania umowy oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji,
   2. wykonywania ustawowych obowiązków Organizatora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji tych ustawowych obowiązków, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych,
   3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora opisanego poniżej – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu,
   4. w przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach, usługach Organizatora, jego partnerów w szczególności inne placówki z sieci Zielona Wieża, promocjach, cennikach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych ze Panią/Panem – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych.
  3. Dane będą przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji i wizerunku.
  5. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Pani/Pana adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  6. Dane osobowe możemy przekazać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, podwykonawcom naszych usług oraz organom publicznym uprawnionym do ich uzyskania na podstawie określonych przepisów.
  7. Masz prawo żądania dostępu do danych osobowych swoich i Twojego dziecka, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Możesz również wnieść skargę do organu nadzorczego. W przypadku braku podania przez Ciebie danych nie będziemy w stanie świadczyć usług.
  8. Podczas Konferencji Zielona Wieża będzie przeprowadzać sesje fotograficzne i video (w tym video streamingu). Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z uczestników i prelegentów w video streamingu oraz materiałach informacyjnych i promocyjnych Zielonej Wieży. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania o tym fakcie na [email protected] najpóźniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia Konferencji. Zielona Wieża zaleca aby osoby nie wyrażające zgody na wykorzystanie wizerunku nie przebywały w pobliżu kamer do video streamingu.
  9. Zielona Wieża wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwisem Zielona Wieża.
 5. Reklamacje
  1. Uczestnik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Zielona Wieża.
  2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą wiadomości elektronicznej lub w formie pisemnej na adres: Zielona Wieża Sp. z o.o. podany w komparycji. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę Uczestnika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Zielona Wieża zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Zielona Wieża rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Uczestnika wskazany w reklamacji.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Zielona Wieża ma prawo do rozwiązania umowy z Uczestnikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszego regulaminu.
  2. Zielona Wieża nie odpowiada, za rzecz uczestników pozostawione w szatni i w przestrzeni Konferencji.
  3. Zielona Wieża zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
  4. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Zielona Wieża, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Zielona Wieża zmienionego regulaminu.
  5. Uczestnik zostanie powiadomiony o zmianach regulaminu za pomocą informacji opublikowanych na stronie www.zielonawieza.edu.pl
  6. Pomyślne przejście procesu rejestracji na Konferencję jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.