[:pl]Regulamin warsztatów[:en]Regulamin[:]

[:pl]

Regulamin warsztatów

 1. Warsztaty odbywają się na terenie placówki Zielonej Wieży Sp. z o.o. pod adresem: ul. Wergiliusza 5, 01-915 Warszawa.
 2. Rekrutacja na warsztaty wraz z ich pełnym opisem ogłaszana jest na stronie internetowej – www.zielonawieza.pl
 3. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług Zielona Wieża są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Uczestnika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi www.zielonawieża.edu.pl zaleca Uczestnikowi korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera i Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej.
 4. Za pomocą systemu Zielonej Wieży możliwa jest rejestracja uczestnictwa w warsztatach oraz nabycie biletów.
 5. Zawarcie umowy pomiędzy Uczestnikiem a Zieloną Wieża następuje w chwili wybrania przycisku „Kupuję i płacę” i pomyślnego zakończenia procesu płatności.
 6. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Rekrutacja prowadzona jest za pomocą strony zielonawieza.pl i trwa do momentu wyczerpania limitu miejsc. Chęć uczestnictwa w warsztatach zgłasza się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Za termin zgłoszenia uznaje się termin przesłania formularza rejestracji wraz z uiszczeniem opłaty.
 8. Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie rejestracji i korzystania z usług Zielona Wieża.
 9. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszystkich praw osób trzecich. W szczególności, użytkownik nie może (i) używać obraźliwych lub wprowadzających w błąd treści, niezależnie od tego do kogo są one kierowane (ii) umieszczać jakichkolwiek materiałów pornograficznych lub treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa.
 10. Uczestnik nie jest uprawniony do wykorzystywania mechanizmów, oprogramowania ani skryptów, w celach innych niż prawidłowe korzystanie z serwisu Zielonej Wieży.
 11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach, opłata za warsztaty nie zostanie zwrócona. Zielona Wieża dopuszcza możliwość zamiany takiego uczestnika na inną osobę.
 12. Zielona Wieża zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, jeżeli na warsztaty zgłosi się niewystarczająca liczba uczestników. W takiej sytuacji Zielona Wieża zwraca całość opłaty zapisanym uczestnikom.
 13. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do odwołania lub wprowadzenia zmian w programie lub w organizacji warsztatów (w tym terminu i miejsca jego przeprowadzenia). Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania uczestników o odwołaniu lub zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 14. Na terenie placówki Zielonej Wieży Sp. z o.o. uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP oraz PPOŻ.
 15. Dane osobowe przetwarzane są przez Zielona Wieża. Dane podawane podczas rejestracji to: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, numer NIP (jeśli ma być wystawiona faktura VAT).
 16. Zielona Wieża przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, w szczególności do celów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami Rozporządzenia RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zielona Wieża umożliwia osobie, której dane dotyczą, prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, zmiany decyzji w stosunku do udzielonych zgód marketingowych, sprostowania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do uzyskania kopi zgromadzonych Zielona Wieża danych na swój temat.
 17. Zielona Wieża wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwisem Zielona Wieża.
 18. Zielona Wieża ma prawo do rozwiązania umowy z Uczestnikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszego regulaminu.
 19. Uczestnik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Zielona Wieża.
 20. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą wiadomości elektronicznej lub w formie pisemnej na adres: Zielona Wieża Sp. z o.o. podany w komparycji. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę Uczestnika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 21. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Zielona Wieża zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 22. Zielona Wieża rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 23. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Uczestnika wskazany w reklamacji.
 24. Zielona Wieża zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana może dotyczyć w szczególności uruchomienia nowej wersji świadczonych usług.
 25. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Zielona Wieża, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Zielona Wieża zmienionego regulaminu. Wydarzenia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 26. Uczestnik zostanie powiadomiony o zmianach regulaminu na stronie www.zielonawieza.pl

[:]